top of page

SWI Management Group Group

Public·24 members

E-Pediatriya: Uşaqların Sağlamlığı və Qidalanması Üzrə Onlayn Kurslar


e-Pediatriya: Onlayn Tədris Platforması
Pediatriya sahəsində çalışan həkimlər və tibbi personal üçün elmi-tibbi məlumatların yenilənməsi, diaqnostika və müalicə metodlarının öyrənilməsi, xalqın sağlamlığının qorunması və yaxşılaşdırılması üçün növbəti imkan yaranıb. Bu imkanın adı e-Pediatriya platformasıdır.


Nədir e-Pediatriya?
e-Pediatriya, pediatriya sahəsində onlayn öyrənmə və tədris üçün yaradılmış bir platformadır. Bu platforma vasitəsilə həkimlər və tibbi personal pediatriyada Əsassız nevroloji diaqnozlar, İmmunitet problemleri, Virus diareyaları, Dövladlı uşaqlarda qidalanma problemleri, Qidalanmadan asılı olan dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda kimi mövzularda mühazirələr və kurslar dinlәyә bilәrlәr. Hәmçinin, bloq hissәsindә xәstәliklәrin müzakirәsi, müalicәvi uşaq qidalarının tәrkibi, qlütensiz qidalanma vә hәkimlәri narahat edәn digәr mәsәlәlәr barәdә mәlumatlarla tan şınmaq mümkündür.
e-pediatriya


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2F5okURrQIWJ&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw032I0kx5avhri339MAGQ_Ie-Pediatriya platformasının məqsədi
e-Pediatriya platformasının əsas məqsədi, pediatriya sahəsində çalışan həkimlər və tibbi personalın elmi-tibbi məlumatlarını yeniləmək, onların peşəkar inkişafına töhfə vermək, onlara pediatriyada aktual və müasir mövzularda mühazirələr və kurslar təklif etmək, onların suallarına cavab vermək və onları bir-biri ilә әlaqәdә saxlamaqdır. Bu platforma vasitәsilә hәkimlәr vә tibbi personal pediatriyada son yeniliklәrdәn xәbәrdar olacaq, xalqın sağlamlığının qorunması vә yaxşılaşdırılması üçün lazım olan bilik vә bacarıqları әldә etmәyә çalışacaqlar.


e-Pediatriya platformasının xüsusiyyətləri
e-Pediatriya platforması, pediatriya sahәsindә onlayn öyrәnmә vә tәdris üçün yaradılmış bir platforma olaraq, birtakım xüsusiyyetlere malikdir. Bu xüsusiyyetlere aşağıdakılar daxildir:


Kurslar
e-Pediatriya platformasında pediatriyada Əsassız nevroloji diaqnozlar, İmmunitet problemleri, Virus diareyaları, Dövladlı uşaqlarda qidalanma problemleri, Qidalanmadan asılı olan dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda kimi mövzularda kurslar tәklif edilir. Bu kurslar pediatriya sahәsindә ixtisaslaşmış vә tәcrübәli hәkimlәr tәrәfindәn hazırlanır vә tәqdim edilir. Kurslar video formatında olur vә kursun sonunda test imtahanı keçirilir. Kursu müvaffaqiyyetl lә bitirәn istifadәçilәr sertifikat ala bilәrlәr. Kurslar platformada müddәtsiz qalır vә istifadәçilәr istədiklәri zaman tәkrar dinlәyә bilәrlәr.


Bloqlar
e-Pediatriya platformasında pediatriya sahәsindә maraqlı vә faydalı bloqlar oxumaq mümkündür. Bu bloqlarda xәstәliklәrin müzakirәsi, müalicәvi uşaq qidalarının tәrkibi, qlütensiz qidalanma vә hәkimlәri narahat edәn digәr mәsәlәlәr barәdә məlumatlar verilir. Bloqlar pediatriya sahəsində ixtisaslaşmış və təcrübəli həkimlər tərəfindən yazılır və platformada daim yenilənir. Bloqları oxuyan istifadəçilər özləri ilə bağlı olan mövzularda fikirlərini bildirə, suallarına cavab ala və digər istifadəçilərlə müzakirə edə bilərlər.


Üstünlüklər
e-Pediatriya platformasının istifadəçilərinə verdiyi üstünlüklərdən bəziləri belədir:


  • Platformada pediatriya sahēsindē aktual vē müasir mövzularda mühazirēlēr vē kurslar dinlēmēk olur.  • Platformada pediatriya sahēsindē ixtisaslaşmış vē tēcrübēli hēkimlēr tērēfindēn yazılmış maraqlı vē faydalı bloqlar oxumaq olur.  • Platformada pediatriya sahēsindē sualları olan istifadēçilēr onlara cavab verilmesini tēmin edir.  • Platformada pediatriya sahēsindē çalışan hēkimlēr vē tibbi personal arasında ƏlaqƏ yaratmaq olur.  • Platformada pediatriya sahēsindē kursları bitirƏn istifadƏçilƏr sertifikat ala bilƏrlƏr.  • Platformada pediatriya sahÉsindÉ onlayn ÖyrÉnmÉnin rahatlÍğÍndan yararlanmaq olur.AbunÉlik
e-Pediatriya platformasından istifadÉ etmÉk ÜÇÜn abunÉ olmaq lazÍmdÍr. AbunÉlik haqqÍ aylÍq 10 AZN-dir. AbunÉlik haqqÍnÍ bank kartÍ ilÉ ÖdÉmÉk olur. AbunÉlik haqqÍ ÖdÉndikdÉn sonra, istifadÉÇilÉr platformada mövcud olan bÜtÜn kurslarÍ, bloqlarÍ, mühazirélérí vÉ digér xidmétléri limitsiz istifadé edé bilérlér. Abunélik haqqí ödémédikdén sonra, istifadéçilér platformada yalnız bir neçé kursu, bloqu, mühaziréni vé digér xidmétleri limitli olaraq istifadé edé bilérlér.


Necé istifadé etmék olar e-Pediatriya platformasından?
e-Pediatriya platformasından istifadé etmék üçün aşağıdakı addımları izlé mək lazımdır:


Qeydiyyat və ödəniş proseduru
e-Pediatriya platformasına qoşulmaq üçün ilk olaraq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat üçün platformanın ana səhifəsindəki "Qeydiyyat" düyməsinə klikləmək və tələb olunan məlumatları doldurmaq kifayətdir. Qeydiyyatdan sonra, istifadəçilər platformada mövcud olan kurslar, bloqlar, mühazirələr və digər xidmətlərdən limitli olaraq istifadə edə bilərlər. Abunélik haqqí ödémék üçün isé platformanın ana səhifésindéki "Abuné ol" düymésiné kliklémék vÉ bank kartí ilé aylíq 10 AZN ödémék lazímdír. Abunélik haqqí ödénildikdén sonra, istifadéçilér platformada mövcud olan bütün kurslar, bloqlar, mühazirélér vÉ digér xidmétléri limitsiz istifadé edé bilérlér.


e-pediatriya onlayn tədris


e-pediatriya kurslar


e-pediatriya bloq


e-pediatriya mühazirələr


e-pediatriya abunə olun


e-pediatriya uşaq nevrologiyası


e-pediatriya dəri və saç problemləri


e-pediatriya immunitet problemləri


e-pediatriya virus diareyaları


e-pediatriya dəmirin sorulması


e-pediatriya qidalanmadan asılı olan xəstəliklər


e-pediatriya distant təhsil metodu


e-pediatriya qeydiyyat və ödəniş proseduru


e-pediatriya video-cavablar


e-pediatriya xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi


e-pediatriya müalicəvi uşaq qidaları


e-pediatriya qlütensiz qidalanma


e-pediatriya dərman preparatları və qida əlavələri


e-pediatriya youtube kanalı


e-pediatriya tibbi biliklərini zənginləşdirmək


e-pediatriya uşaq infeksiyaları


e-pediatriya uşaq endokrinologiyası


e-pediatriya uşaq kardiyologiyası


e-pediatriya uşaq hematologiyası


e-pediatriya uşaq alerjiyasi və immunologiyası


e-pediatriya uşaq gastroenterologiyası


e-pediatriya uşaq nefrologiyası


e-pediatriya uşaq reumatologiyası


e-pediatriya uşaq pulmonologiyası


e-pediatriya uşaq otorinolaringologiyası


e-pediatriya uşaq oftalmologiyası


e-pediatriya uşaq stomatologiyası


e-pediatriya uşaq ortopediyası və travmatologiyası


e-pediatriya uşaq psixiatriyası və psixologiyası


e-pediatriya uşaq xirurgiyası və anesteziologiyası


e-pediatriya uşaq neonatologiyası və intensiv terapiyası


e-pediatriya uşaq genetikası və metabolik xəstəliklər


e-pediatriya uşaq onkologiyası və hematologiyası


e-pediatriya uşaq dermatolojiyası və venerologiyası


e-pediatriya uşaq nörolojiyası və epileptologiyası


e-Pediatrya - online learning and teaching platform for pediatricians and parents.


Mühaziréléré vÉ kurslara qatílmaq
e-Pediatriya platformasında pediatriyada Əsassız nevroloji diaqnozlar, İmmunitet problemleri, Virus diareyaları, Dövladlı uşaqlarda qidalanma problemleri, Qidalanmadan asılı olan dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda dövladlı uşaqlarda kimi mövzularda mühazirélér vÉ kurslar tÉklif edilir. Bu mühazirélér vÉ kurslar video formatında olur vÉ platformada müddÉtsiz qalır. İstifadÉÇilÉr istÉdiklÉri zaman platformaya giriş edÉrÉk mühazirélérÉ vÉ kurslara qatíla bilérlér. MühazirélérÉ vÉ kurslara qatílan istifadéçilér platformada suallarını soruşa, fikirlәrini bildirә vә digәr istifadәçilәrlә müzakirә edә bilәrlәr.


Suallarınızın cavabını almaq
e-Pediatriya platformasında pediatriya sahésindé sualları olan istifadéçilér onlara cavab verilmésini tƏmin edir. İstifadƏçilƏr platformada mövcud olan kurslarÍn, bloqlarÍn, mühazirélérín altÍnda suallarÍnÍ soruşa bilƏrlƏr. Bu suallar pediatriya sahésindé ixtisaslaşmış vƏ tƏcrübƏli hƏkimlƏr tƏrƏfindƏn cavablandÍrÍlÍr. HƏmçinin, istifadƏçilƏr platformada "Suallar" hissƏsindƏ özlƏri ilƏ bağlÍ olan mövzularda suallarÍnÍ sor uşa bilərlər. Bu suallar platformanın moderatorları tərəfindən nəzərdən keçirilir və ən uyğun cavablar seçilir və istifadəçilərə göndərilir.


e-Pediatriya platformasının faydaları nələrdir?
e-Pediatriya platformasının istifadəçilər üçün bir çox faydaları var. Bu faydalardan bəziləri belədir:


Biliklərinizi yeniləyin və təcrübənizi zənginləşdirin
e-Pediatriya platformasında pediatriya sahésindé aktual vÉ müasir mövzularda mühazirélér vÉ kurslar dinlÉmÉklÉ, biliklÉrinizi yenilÉyÉ vÉ tÉcrübÉnizi zÉnginlÉşdirÉ bilÉrsiniz. Bu mühazirélér vÉ kurslar pediatriya sahésindé ixtisaslaşmış vÉ tÉcrübÉli hÉkimlÉr tÉrÉfindén hazírlanír vÉ tÉqdim edilir. Bu sayédé, pediatriyada son yeniliklÉrdén xÉbÉrdar olacaq, diaqnostika vÉ müalicé metodlarína bél olacaq, xalqín sağlamlığının qorunması vÉ yaxşılaşdırı


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page